Thẻ: Hành tinh chứa nước

KHÁM PHÁ

Họ tìm thấy một bản vẽ của Chúa Giê-su Kitô của thế kỷ...

Theo chỉ định của các chuyên gia, các bản vẽ đã được tìm thấy là một phát biểu chung đã được thực hiện trong quá trình nghệ thuật...